GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZŐ AUTÓSISKOLÁK

ETIKAI KÓDEXE

Ezen Etikai Kódex (a továbbiakban: Kódex) olyan etikai alapszabályokat tartalmaz, amelyek igazodnak az autósiskolák (a továbbiakban: Képzőszerv) képzési tevékenységének szakmai alapkövetelményeihez, és annak kötelező jogi előírásaival együtt, egymást erősítve érvényesülhetnek. A Kódex célja, hogy erkölcsi iránymutatásul szolgáljon a tisztességes piaci verseny és üzleti magatartás tekintetében, morális alapot biztosítson a felmerülő szakmai döntésekhez, továbbá zsinórmértékül szolgáljon a kifogásolható, a szakmai tevékenység elvárt színvonalához nem méltó magatartások felismeréséhez. A kódexben lefektetett alapszabályok betartásáért és betartatásáért mindenkor a Képzőszerv iskolavezetője felel.

1. Az együttműködésről és kommunikációról

A Képzőszerv stabil keretet és szakmai hátteret nyújt szakoktatóinak (továbbiakban: Oktató) egymás közti, illetve a tanulók és Oktatók közötti hatékony együttműködéshez. A Képzőszerv az esetleg felmerülő problémák megoldását elősegítő légkör kialakítására törekszik. A Képzőszerv a képzésben résztvevők és a képzésben közreműködők  együttműködését a bizalmi elvre építi annak érdekében, hogy a képzés az egyéni tudás és felkészültség alapján, a szakmaiság követelményeinek maximális betartása mellett, teljes körűen valósuljon meg.

2. A munka minőségéről

a. A Képzőszerv a tevékenységét szabályozó előírásoknak, valamint a szakma írott és íratlan szabályainak megfelelően működik, magas szakmai színvonalon, jogszerűen és szakszerűen látja el tevékenységét.

b. A Képzőszerv az Oktatói bevonásával nyújtott képzési szolgáltatása során alapvető feladatának tekinti, hogy a tanulói – képzésük sikeres befejezését követően is – biztonságosan, felelősségteljesen tudjanak részt venni a közúti közlekedésben.

c. A Képzőszerv folyamatosan bővíti munkatársainak szakmai ismereteit, fejleszti képességeit. Az elkövetett hibák elemzésével mindent megtesz azért, hogy azok ne ismétlődjenek meg.

3. A tisztességről

a. A Képzőszerv – a tanulói és társadalmi elvárásoknak megfelelően – olyan szakmai, szervezeti és erkölcsi hátteret biztosít főállású vagy szerződéses jogviszonyban lévő munkatársai számára, amely biztosítja a tisztességes megélhetés lehetőségét, valamint a nyugodt és jogszerű munkavégzés körülményeit.

b. A Képzőszerv működése során megszerzett és felhalmozott információkat jogtalan előny szerzésére, hátrány okozására nem használja, annak még a látszatát is elkerüli.

c. A Képzőszerv nem kísérel meg piaci előnyt szerezni valótlan és nyilvánvalóan irreális, a tanulók megtévesztését vagy megkárosítását célzó képzési árak közzétételével. Ennek még a látszatát is elkerüli.

d. A Képzőszerv csakis a jogszabályi előírásoknak megfelelő Oktatót és a – SZAKOE által közzétett – Szakoktatói Etikai Kódexet elfogadó Oktatókat foglalkoztat, a foglalkoztatásukat írásbeli szerződés alapján törvényesen, ellenőrzötten és etikusan végzi.

e. A Képzőszerv elutasítja a korrupciót, annak valamennyi formája ellen fellép.

f. A Képzőszerv vállalja, hogy tevékenysége során Oktatóinak kategóriánként a következő – üzemeltetés és munka – minimum díjat fizeti meg elszámolt tanóránként:

„M” és A1” kategória: a mindenkori hivatalos {üzemanyag (95-ös) x 3 (liter)} értéket (100,- Ft-ra kerekítve);
„A2” és „A”, valamint „B” kategória: a mindenkori hivatalos {üzemanyag (95-ös) x 5 (liter)} értéket (100,- Ft-ra kerekítve);
„C1”, „C1E”, „C”, „CE”, „D1”, „D1E”, „D”, „DE” kategória: a mindenkori hivatalos {üzemanyag (95-ös) x 8 (liter)} értéket (100,- Ft-ra kerekítve).

g. A Képzőszerv vállalja továbbá, hogy az itt fel nem sorolt többi kategória vonatkozásában a fentiek szellemében határozza meg a díjakat.

h. A Képzőszerv vállalja, hogy ha tevékenysége során – elszámolt tanóránként – az üzemeltetési és munkadíjakat nem együtt számolja el, úgy az f) pontban foglaltak szellemében alakítja ki munkatársai minimum jövedelmét.

i. Az Képzőszerv elismeri és kinyilvánítja, hogy az f), g), h) pontokban meghatározott díjak csupán a tisztességes Oktatói munkavégzés minimum feltételét határozzák meg, ezért tevékenysége során törekszik olyan üzletpolitika megvalósítására, amellyel ennél magasabb bérezéshez tudja juttatni Oktatóit.

4. A társadalmi felelősségvállalásról

a. A Képzőszerv munkája során folyamatosan felelősséget vállal a közlekedésbiztonságért, környezetért, kultúráért, valamint mindenért, amit értékteremtő munkájával akár a legkisebb mértékben is befolyásolni tud.

b. A Képzőszerv munkája során törekszik az innovációra, ami lehetőséget biztosít mind szellemi, mind technikai szempontból a szakmai-üzleti változások rugalmas követésére.

5. A nyilvánosságról

A Képzőszerv jelen Etikai Kódex elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy:

a. a SZAKOE és a vele együttműködő szervezetek a honlapjaikon és kiadványaikban szerepeltessék az Etikai Kódexet elfogadó és az abban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek tartó Képzőszervek között,

b. amennyiben a SZAKOE Etikai Bizottságának döntése alapján a Képzőszerv nem az Etikai Kódexnek megfelelően végzi munkáját, úgy a Képzőszerv törlésre kerüljön az Etikai Kódexet elfogadó Képzőszervek – SZAKOE által közzétett – listájáról.

GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZŐ SZAKOKTATÓK

ETIKAI KÓDEXE

Ezen Etikai Kódex (a továbbiakban: Kódex) olyan etikai alapszabályokat tartalmaz, amelyek igazodnak a gépjárművezető-képző szakoktatók (a továbbiakban: Oktató) önként választott hivatásának alapkövetelményeihez, és annak kötelező jogi előírásaival együtt, egymást erősítve érvényesülhetnek. A Kódex célja, hogy erkölcsi iránymutatásul szolgáljon, tisztességes piaci verseny és üzleti magatartás tekintetében morális alapot biztosítson a felmerülő szakmai döntésekhez, továbbá zsinórmértékül szolgáljon a kifogásolható, a hivatáshoz nem méltó magatartások felismeréséhez.

1. Az együttműködésről és kommunikációról

a. Az Oktató együttműködik kollégáival, tanulóival, velük kulturáltan, a kölcsönös tisztelet és megbecsülés szellemében érintkezik.

b. Önzetlen támogatást nyújt, a problémák megoldását elősegítő légkör kialakítására törekszik.

c. Tudását, gyakorlati tapasztalatait megosztja kollégáival, tanulóival. Együttműködését a bizalmi elvre építi annak érdekében, hogy a képzés az egyéni tudás és felkészültség alapján, a szakmaiság követelményeinek maximális betartása mellett, teljes körűen valósuljon meg.

2. A munka minőségéről

a. Az Oktató jól ismeri a tevékenységét szabályozó előírásokat, hivatásának írott és íratlan szabályait, munkáját lelkiismeretesen, magas színvonalon, jogszerűen és szakszerűen végzi.

b. Munkája során törekszik arra, hogy tanulói – képzésük sikeres befejezését követően is – biztonságosan, felelősségteljesen tudjanak részt venni a közúti közlekedésben.

c. Bővíti szakmai ismereteit, fejleszti képességeit.

d. Az elkövetett hibák elemzésével mindent megtesz azért, hogy azok ne ismétlődjenek meg.

3. A tisztességről

a. Az Oktató becsületes, fegyelmezett, kötelességtudó, visszautasít minden olyan tartalmú nyílt vagy burkolt kérést, amely az előírásoktól és jelen Kódex rendelkezéseitől való eltérésre irányul.

b. Elutasítja a korrupciót, annak valamennyi formája ellen fellép.

c. Munkája során a tudomására jutott információkat jogtalan előny szerzésére, hátrány okozására nem használja, annak még a látszatát is elkerüli.

d. Munkája során törekszik a tisztességes megélhetést biztosító bérezésre, és elutasítja  a tanulók megkárosítására, megtévesztésére irányuló tisztességtelen piaci magatartást.

e. Az Oktató munkájával kapcsolatosan kinyilvánítja, hogy – szerződéses jogviszony esetén – kategóriánként a következő – üzemeltetés és munka – minimum díjat tekinti a tisztességes munkavégzés minimum feltételének:

„M” és A1” kategória: a mindenkori hivatalos {üzemanyag (95-ös) x 3 (liter)} értéket (100,- Ft-ra kerekítve),
„A2” és „A”, valamint „B” kategória: a mindenkori hivatalos {üzemanyag (95-ös) x 5 (liter)} értéket (100,- Ft-ra kerekítve),
„C1”, „C1E”, „C”, „CE”, „D1”, „D1E”, „D”, „DE” kategória: a mindenkori hivatalos {üzemanyag (95-ös) x 8 (liter)} értéket (100,- Ft-ra kerekítve).

Az Oktató az itt fel nem sorolt, többi kategória vonatkozásában is a fentiek szellemében meghatározott díjakat tekinti irányadónak.

4. A megjelenésről, környezettudatosságról

a. Az Oktató gépjárművének és személyének megjelenésével – ideértve, de nem kizárólagosan, a tisztaságot és ápoltságot – igyekszik a szakma pozitív társadalmi megbecsülését, elfogadottságát erősíteni, képviselni.

b. Az Oktató hivatásának gyakorlása során kerüli a szélsőséges, kihívó, alkalomhoz nem illő megjelenést és viselkedést, rendben és tisztán tartja környezetét.

5. A nyilvánosságról

A Oktató jelen Etikai Kódex elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy:

a. a SZAKOE és a vele együttműködő szervezetek a honlapjaikon és kiadványaikban szerepeltessék az Etikai Kódexet elfogadó és az abban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek tartó Oktatók között;

b. amennyiben a SZAKOE Etikai Bizottsága döntése alapján az Oktató nem az Etikai Kódexnek megfelelően végzi munkáját, úgy törlésre kerüljön az Etikai Kódexet elfogadó Oktatók – SZAKOE által közzétett – listájáról.

Autósiskolákra vonatkozó fontosabb jogszabályok

Törvények:

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Kormányrendeletek:

30/1988. (IV.21.) MT rendelet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. végrehajtásáról
89/1988. (XII.20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és közúti járművek üzemben tartásáról.
124/1994. (IX.15.) Korm. rendelet a járművezető gyakorlati szakoktatók saját jármű üzemeltetési költségéről
179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról.
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról.

Rendeletek:

24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól.

24/2005. (VI.21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól.

Elnöki szabályzatok (NKH):

2/2007. Elnöki Szabályzat a közúti járművezetők képzésének és vizsgáztatásának eljárási rendjéről (1-10-ig függelékek).
31/2007. Elnöki Szabályzat a közúti járművezetők vizsgáztatásának hatósági és ügyviteli rendjéről.
32/2007. Elnöki Szabályzat a közúti járművezetők és a közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának szakfelügyeletéről.