Weboldalunk megtekintésével Ön elfogadja a jelen szerződési feltételeket. Kérjük, figyelmesen olvassa el őket

A Horus Szervező Közvetítő Kft. Cg: 01-09-870394/19; OKÉV szám: 01-0422-06; Képzési engedély száma: FV/KV/28/A/173/0/2006; NKH azonosító: 512

1. Az ÁSZF célja, tárgyi, személyi, területi és időbeli hatálya

1.1 Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) célja a tárgyi hatálya alá tartozó képzésre és annak igénybevételére vonatkozó egységes feltételrendszer rögzítése, valamint a személyi hatálya alá tartozók közötti jogviszony szabályozása.

1.2 Az ÁSZF tárgyi hatálya a képző jelen Általános Szerződési Feltételek alapján nyújtott  képzési tevékenységére (közúti járművezetők tanfolyami képzés) terjed ki.

1.3 Az ÁSZF személyi hatálya alá tartoznak: Képző, résztvevő.

1.4 Az ÁSZF területi hatálya kiterjed a Magyar Köztársaság területén mindazon közigazgatási egységre (város, község, ingatlan), ahol a Képző, képzési tevékenységet folytat.

1.5 Az ÁSZF a képzés megkezdésének napjától kezdődően – az időközi módosítások szerinti tartalommal – határozatlan ideig van hatályban.

1.6 A képző jogosult az ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan felülvizsgálni és módosítani. A módosításról annak hatályba lépése előtt előzetesen értesíti a résztvevőt a weboldalon és/vagy E-mailben.

1.7 Az ÁSZF módosításának hatályba lépését követően a felek jogviszonyára az ÁSZF megváltozott rendelkezéseit kell alkalmazni. Amennyiben a megrendelő az ÁSZF megváltozott rendelkezéseivel nem ért egyet, úgy jogosult az ÁSZF megjelenését követően a Szerződést 15 napos felmondási idővel megszüntetni. Az ÁSZF módosítás elfogadásának minősül, ha résztvevő a szerződés felmondására vonatkozó nyilatkozatot elmulasztja.

2. Értelmező rendelkezések

Képző: Horus Szervező Közvetítő Kft. Cg: 01-09-870394/19; OKÉV szám: 01-0422-06; Képzési engedély száma: FV/KV/28/A/173/0/2006; NKH azonosító: 512; Iskolavezető neve: dr. Schuszterné Vörös Andrea
Ügyfélfogadó hely: 1088 Budapest Rákóczi út 9. Tel.: +36 (1) 338-3193; ügyfélfogadás: hétfőtől- péntekig: 10-17 óra.

Résztvevő: a képzésre jelentkező természetes személy

Képzés: jármű vezetésére jogosító okmány megszerzéséhez szükséges elméleti, és gyakorlati oktatás

Iskolavezető: a képző szerv szakmai irányításáért felelős személy, aki a képző szerv tagja, vagy munkavállalója és akit az iskolavezetői névjegyzékbe felvettek

Kategória: a külön jogszabályban meghatározott vezetői engedély kategóriái

Egyedi szerződés: az a szerződés, melyet képző és résztvevő egymással kötnek, és amelyben minimálisan meghatározzák a képzés tárgyát – járműkategóriákra vonatkoztatva-, képzés díját, kezdő időpontját

Online KRESZ oktató rendszer: az SDA Informatikai Zrt. Szellemi tulajdonát képező és általa fejlesztett Elektronikus Oktató Rendszer, amely magában foglalja a Nemzeti közlekedési Hatóság által akkreditált, zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszert.

E-learning tananyag: Az alábbi a Nemzeti Közlekedési Hatóság által akkreditált e-learning tananyag

Képzés neve    Tananyagban eltölthető és képzésre fordítható idő (óra/nap)    Pótképzésre fordítható idő (óra/nap)    Képzés ára (Ft)    Pótképzés ára (Ft)
GKI – Tehergépkocsi-vezető képzés    60/60    10/15    25000    10000
GKI – Busz és Tehergépkocsi-vezető képzés    90/90    10/15    40000    10000
GKI – Tehergépkocsi-vezető kiegészítő képzés    50/50    10/15    20000    10000
GKI – Buszvezető képzés    60/60    10/15    25000    10000
GKI – Buszvezető kiegészítő képzés    50/50    10/15    20000    10000
A kategória képzés    60/60    10/15    9000    4000
B kategória képzés    60/60    10/15    9000    4000
„A1” kategóriás motorkerékpár (érvényes „B” kategóriával) képzés    10/30    10/15    4000    4000
M kategória képzés    20/30    10/15    4000    4000

E-learning képzés: Online KRESZ oktató rendszer és az e-learning tananyagok felhasználásával végzett elméleti képzés

Egyedi autentikáció: Az Online KRESZ oktató rendszerben választott felhasználónéven és jelszón alapuló egyéni azonosítás

3. Nyilatkozatok

3.1. A résztvevő nyilatkozatait a Szolgáltató székhelyére vagy illetékes ügyfélszolgálatára írásban (postai úton feladva, telefaxon, vagy elektronikus levélben megküldve vagy személyesen, személyazonossági igazolványával vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással benyújtva) jogosult megtenni, ha az ÁSZF másként nem rendelkezik.

3.2. A képző ügyfélszolgálaton történő közzétételi kötelezettségét (beleértve különösen az ÁSZF közzétételét, valamint más tájékoztatás közzétételét az alábbiak szerint teljesíti: a tájékoztatást az ügyfélszolgálati helyiségben , vagy internetes honlapján közzéteszi.

3.3. A képző, résztvevővel szemben fennálló általános értesítési kötelezettségét az alábbiak szerint teljesíti:

a) az résztvevő közvetlen, írásbeli értesítésével (értesítés postai vagy elektronikus levélben) vagy

b) egyéb elektronikus hírközlési eszköz (pl. telefon, SMS) útján

3.4 Amennyiben képző tértivevényes levélben értesíti az Előfizetőt, úgy tértivevényes levelet kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha az „az átvételt megtagadta”, „nem fogadta el”, „nem kereste” vagy „a címzett ismeretlen” jelzéssel érkezik vissza.

4. Szerződés létrejötte

4.1 Az képzési szerződés két, egymástól elválaszthatatlan részből áll:

a) a jelen Általános Szerződési Feltételekből (ÁSZF), mely a képzés igénybe vételének általános feltételeit tartalmazza,

b) az egyedi képzési szerződésből (Beiskolázási szerződés), amely a résztvevőre és a konkrétan igénybe venni kívánt képzésre vonatkozó egyedi, vagy csak az adott résztvevőre vonatkozó speciális adatokat és feltételeket tartalmazza.

4.2  A szerződés a felek között létrejön, ha képző és résztvevő a 4.1 b) pontjában írt szerződést kölcsönösen aláírásukkal látják el.

4.3 A képzésre jelentkezés alapvető feltételei:

Moped (smkp) tanfolyamra: 8 általános iskolai végzettség (vagy iskolalátogatási igazolás) , 13 és fél éves életkor
„A1”- tanfolyamra: 8 általános iskolai végzettség, 15 és fél év orvosi alkalmassági vizsgálat 1. csoportra,
„Ak” (motorkerékpár) tanfolyamra: 8 általános iskolai végzettség, 17 és fél éves életkor, orvosi alkalmassági vizsgálat 1. csoportra,

„A” 21+(motorkerékpár): 8 általános iskolai végzettség, 20 és fél éves életkor,Vezetői engedély fénymásolata. Amennyiben nincs, 1 csoportú orvosi alkalmassági igazolás szükséges, a háziorvostól. Ha csak segédmotoros járművezetői engedéllyel rendelkezik, akkor csak az elsősegélynyújtó tanfolyam alól mentesül, orvosi
alkalmassági vizsgálat 1. csoportra

„B” (személygépkocsi) tanfolyamra: 8 általános iskolai végzettség, 1. csoportú orvosi alkalmassági vizsgálat, 16 és fél éves életkor

„C” (tehergépkocsi) tanfolyamra: B kategóriás vezetői engedély, 17 és fél éves életkor,

„D” (autóbusz) tanfolyamra: C kategóriás vezetői engedély, 2. csoportú orvosi alkalmassági vizsgálat, 20 és fél éves életkor,

„C+E” (nehéz pótkocsi „C” kategóriás vonójárművel) tanfolyamra: B illetve C kategóriás vezetői engedély, 18 éves életkor, Kezdő vezetői engedéllyel az E kategória nem végezhető el.

„B+E” (nehéz pótkocsi „B” kategóriás vonójárművel) kategória: B kategóriás vezetői engedély, 17 és fél éves életkor, Kezdő vezetői engedéllyel az E kategória nem végezhető el.

5. A képzés célja, eredménye

5.1 A résztvevő számára képző biztosítsa mindazon ismeretek, jártasságok és készségek elsajátítását, viselkedésformák kialakítását, amelyek a járművezetés során lehetővé teszik:

a) a közlekedés zavartalanságának elősegítése érdekében a jogszabályok megtartásának elsajátítását,

b) a közúti közlekedésben rejlő veszélyek felismerését és helyes megítélését,

c) a jármű feletti uralom birtokában a folyamatos és biztonságos közúti közlekedést, és az esetlegesen kialakuló veszélyhelyzetre a megfelelő módon való reagálást,

d) a közlekedési partnerek – különösen a fokozottan veszélyeztetettek – biztonságának szem előtt tartását,

e) a jármű külön jogszabályban előírt ellenőrzését, a közlekedésbiztonságot veszélyeztető műszaki hiba felismerését és a továbbhaladás lehetőségéről való helyes döntést.

5.2 A képzés akkor eredményes, ha a résztvevő a képző szerint az 5.1 pontban foglaltakat elsajátította, és  elméleti, illetőleg gyakorlati vizsgára bocsátható.

5.3  Elméleti Vizsgára bocsátható a résztvevő, ha

a) a képzés  elméleti részét foglaltak szerint elvégezte, vagy annak elvégzése alól mentesült

b) megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint – írásbeli nyilatkozata alapján – a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek,

c) 8 általánost elvégezte

d) a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül

5.3.2 Mindezen feltételek teljesítése esetében is kizárólag az bocsátható elméleti vizsgára, akinek a közlekedési igazgatási hatóság vagy külön jogszabályban meghatározott külföldi hatóság által kiállított vezetői engedélye van,

Az előírt, érvényes vezetői engedély helyett – a képzés és a vizsgáztatás tekintetében – egy évig elfogadható a feltételként meghatározott kategória megszerzését tanúsító, magyar közlekedési hatóság által kiállított vizsgaigazolás. Az egy évet az adott kategória utolsó sikeres vizsgája letételének időpontjától kell számítani.

5.4 Gyakorlati vizsgára bocsátható aki a) az 5.3 bekezdés b) -c) pontjában, valamint az 5.3.2 bekezdésében foglaltaknak megfelel,

b) a külön jogszabályban a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort betöltötte; „M” kategóriás járműkezelési vizsgát tehet az is, aki az előírt életkort még nem töltötte be, forgalmi vizsgára azonban csak a 14. életév betöltése után bocsátható,

c) az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott, vagy a vizsgakötelezettség alól mentesült és a közlekedési alapismeretek vizsgája érvényes, továbbá

d) a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részét elvégezte; ez a követelmény nem vonatkozik arra, aki a „D25” alkategóriás vezetői engedélyét „D” kategóriára kívánja érvényesíttetni, vagy aki a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részének az elvégzése alól felmentést kapott, valamint aki a külön jogszabály alapján tanfolyammentes vizsgát tehet, továbbá aki katonai vezetői engedéllyel rendelkezik.

5.4.2 Forgalmi vizsga sikeres rutin és biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsga után tehető. Kivétel a B kategória.

5.4.3 Elméleti vizsga és tanfolyam nélkül is gyakorlati vizsgára bocsátható az, aki

a) automatikusan működtetett tengelykapcsolóval, illetőleg sebességváltóval felszerelt gépkocsi vezetésére korlátozott vezetői engedélyét hagyományosan működtetett erőátvitelű gépkocsi vezetésére terjeszti ki, vagy

b) mint mozgássérült, meghatározott jármű vezetésére jogosító érvényes vezetői engedélyét más – de ugyanabba a kategóriába tartozó – jármű vezetésére kívánja érvényesíttetni, vagy

c) a meglévő lassú jármű vezetésére jogosító vezetői engedélyét (járművezetői igazolványát) „T” kategóriára kívánja kiterjeszteni, vagy

d) számára a bíróság – külön jogszabály alapján – a járművezetés újbóli gyakorlását a járművezetéshez szükséges jártasság igazolásától tette függővé.

6. Felek jogai kötelezettségei

6.1 A képző vállalja, hogy a a 70/2005. (IV.21.) Korm. rendeletben leírtaknak megfelelően a 2. pontban meghatározott képzést biztosítja, melynek keretében elméleti, és gyakorlati órákat tart,  az általa előre közölt helyszíneken.

6.2   A képző  az előírtnál magasabb óraszámú tanfolyamokat is tarthat. Hiányzás esetén az elmaradt foglalkozást pótolni kell, melynek költsége résztvevőt terheli.
Az alapismeretek tantárgyainak összes kötelező (vagy annál több) óraszámán belül az egyes tantárgyak oktatására fordítandó órák számát az iskolavezető határozza meg.

6.3 A képző jogosult, és köteles a képzésen a jelenlétet, a kötelezően leadandó ügyiratot és mellékleteit, a kötelező óraszámot, valamint a hallgató tanulmányi felkészültségét a kategóriájának megfelelő teszteken (számítógépes vagy papír alapon) ellenőrzi, és a teljesítések megléte után a hallgatót a Nemzeti Közlekedési Hatósághoz elméleti vizsgára bocsátani.

6.4 A képzés pontos helyét  és ütemezését, a képző határozza meg az egyedi képzési szerződésben, az alábbiakra figyelemmel.: az oktatási idő az alábbi időtartamokat nem haladhatja meg:
az alapismeretek oktatása során a tanfolyami csoportnak naponta legfeljebb 4 elméleti tanóra tartható (4×45 perc), ami legfeljebb 4 tanóra „biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” foglalkozással (4×50 perc) egészíthető ki;
a) a vezetési gyakorlat oktatása során egy tanulónak az alapoktatási szakaszban naponta legfeljebb 2 tanóra tartható;
b) a főoktatás során a tanulónak naponta legfeljebb 4 tanóra tartható, amelyet legalább két részben, két tanóra oktatás után minimálisan 1 óra szünet közbeiktatásával kell szervezni;
c) az elméleti tantárgyak tanfolyami tanóráinak időtartama: 45 perc;
d) a gyakorlati tantárgyak tanfolyami tanóráinak időtartama: 50 perc;
e) az egyes tanórák között 10 perc szünetet kell tartani.

6.5 A képző a képzésért díjazásra jogosult, melyet résztvevő  köteles megfizetni előre, az egyedi szerződésben foglaltaknak megfelelően azt a képzőnek, vagy az általa megbízott személynek. A megbízás jogszerűségének és valódiságának hitelt érdemlő ellenőrzése, résztvevő kötelessége. A felek megállapodhatnak eltérő fizetési módban is.

6.6 Amennyiben a résztvevő bármilyen a képző, vagy rá tekintettel harmadik személy  által nyújtott díjkedvezményben, promóciós vagy egyéb ajándékban részesül, és az egyedi szerződést bármelyik fél felmondja, illetőleg annak célja  résztvevőnek felróhatóan meghiúsul,  úgy köteles a felbontástól, vagy a meghiúsulástól számított 8 napon belül a kedvezményt vagy az ajándékot visszaszolgáltatni képzőnek.

6.7  Képző az egyedi szerződés megszűnése esetén köteles a már megfizetett díj tekintetében résztvevővel maradéktalanul elszámolni, és esetlegesen felmerülő költségeinek, kárának levonása után a díj arányos részét résztvevőnek visszafizetni.

6.8 Képző a gyakorlati órák kezdetének időpontját illetően, legalább 50 órával a kezdés előtt értesíti résztvevőt. Résztvevő a gyakorlati órák kezdő időpontját megelőző legalább 48 órával jogosult az óra lemondására, vagy más időpontra történő áthelyezés kezdeményezésére. Amennyiben az itt írt határidőt elmulasztja, úgy köteles képző felé, a mindenkori gyakorlati óradíj 50% -nak megfelelő bánatpénz, illetőleg képző esetlegesen felmerült költségének megfizetésére. Képző jogosult a gyakorlati órák díját a szerződés érvényességének ideje alatt, a mindenkori üzemanyagár-emelkedés mértékével azonos összeggel megemelni, melyről annak felmerülésekor köteles értesíteni résztvevőt.

6.9 Résztvevő köteles a képzésen olyan állapotban megjelenni és részt venni, mely nem akadályozza a képzés céljának elérését. Köteles továbbá tartózkodni minden olyan magatartástól, mely képző vagy alkalmazottjai illetőleg megbízottjai működését, tekintélyét, jó hírét, becsületét, illetőleg a képzés egyéb résztvevőjének jogos érdekét sérti vagy veszélyezteti.

6.10 Résztvevő köteles a képzéshez szükséges valós adatainak képző részére történő átadására, és felelősséggel tartozik minden olyan kárért, mely e kötelezettségének a megszegésével, vagy késedelmes illetve hibás teljesítésével összefüggésben keletkezett. A résztvevő elfogadja, hogy a képzéssel, illetőleg a vizsgára bocsátással összefüggésben  képző tudomására jutott  személyes és különleges adatait képző nyilvántartsa kezelje és továbbítsa a képzést és vizsgáztatást, illetve ellenőrzést végző szervek felé.

6.11 Résztvevő  jogosult másik képzőszervnél folytatni a már megkezdett képzést, illetőleg a máshol megkezdett képzést itt folytatni. Elfogadja, hogy az ehhez szükséges nyomtatványt, a képző mindaddig visszatartsa, míg résztvevő képző felé fennálló esetleges tartozásait kiegyenlíti, és befizeti a mindenkori érvényes áthelyezési költséget.

6.12 Résztvevő feljogosítja képzőt, hogy helyette és nevében a tőle e célra átvett pénzösszegből a szükséges alap vizsgadíjakat az NKH felé megfizesse,  illetőleg  résztvevőt vizsgára lejelentse. A mindenkor érvényben lévő vizsgadíjakat a Nemzeti Közlekedési Hatóság állapítja meg. A vizsgadíjak szabott, hatósági árak. Ettől eltérni nem lehet. A vizsgadíjakat az NKH házipénztárába kell megfizetni, az alapvizsga és a pótvizsga költsége azonos. Az alapvizsga időpontját és helyét képző köteles közölni résztvevővel. Résztvevő köteles a vizsgán olyan állapotban és időben megjelenni, hogy a vizsga megtartható legyen.

6.13 Valamennyi képzési kategóriában kötelesek résztvevő közlekedési elsősegély nyújtási tanfolyamot és vizsgát tenni, kivéve ha az alább felsorolt, iskolai végzettségek valamelyikével rendelkezik, (Orvosi, állatorvosi, egészségügyi főiskolai diploma, egészségügyi szakközépiskola – szakiskola, mentőtiszti végzettség)  illetve olyan vezetői engedélye van, melynek megszerzésének dátuma 1984. január 1-e utáni. Az elsősegély nyújtási tanfolyamot nem képző tartja, azonban résztvevő igénye szerint, közreműködik annak megszervezésében.

6.14 Résztvevő köteles a képzőnek okozott kárt megtéríteni, amennyiben a kár keletkezése neki felróható. Felróható a kár akkor, ha azt résztvevő szándékosan, vagy gondatlanul okozta.

6.15 Képző jogosult a képzés lefolytatásához harmadik személy illetőleg személyek közreműködésének igénybevételére.

7. A képzés jellege

7.1 A képzés tervezett időtartama 6 hónap, mely azonban különös tekintettel a képzés készség jellegére, résztvevő felkészültségétől függően, hosszabb illetve rövidebb is lehet. A képzés mind csoportos, mind egyéni formában zajlik. A csoportos foglalkozáson résztvevők számának maximuma 20 fő.

7.2 A képzésen külön teljesítményértékelő rendszer nem működik. Kizárólag az bocsátható vizsgára, – figyelemmel az 5.3 és 5.4 pontokra is – aki a képzés célját elérte. Ennek megítélése képző hatásköre. A képzés részeinek teljesítéséről, résztvevő kérésére képző igazolást ad ki.

7.3 Képző, az alábbi járműveken végzi a gyakorlati és elméleti képzést:

B kat.: VW, Ford, Toyota, Suzuki, Renault, Peugeot, Opel, Citroen

7.4 A járműpark változtatásának jogát képző fenntartja. Képző kijelenti, hogy a képzésben részt vevő járművek a mindenkori kötelezően előírt feltételeknek megfelelnek. A mindenkori járművekből résztvevő választhat igénye szerint, kategóriájának megfelelően. Amennyiben  résztvevő saját járművén kíván a képzésen részt venni, úgy a jármű oktatásra való alkalmassá tételét a 20/1992. (VII.21) KHVM rendeletet módosító 10/1999.(III.8.) KHVM rendelet alapján a jármű tulajdonosának kell elvégeztetni. Az erről kapott okmányt a gyakorlati képzés előtt képzőnek be kell mutatni.

7.5 Résztvevő tudomásul veszi, hogy a kétkerekű járművek vezetőinek oktatása során a kötelező felszerelés:
a) bukósisak,
b) szemüveg (a bukósisak kialakításától függően),
c) erős anyagból készült, nem bő szárú hosszúnadrág és dzseki,
d) kesztyű,
e) magas szárú, zárt cipő vagy csizma,
j) elöl-hátul „T” betűjelzéssel ellátott, tanulónként eltérő színű vagy számozott tanulómellény,
g) a főoktatás és a vizsga során a tanuló és az oktató közötti kapcsolatot rádió adó-vevő készülékkel kell biztosítani, melyekből az a)-e) pont alattiakat résztvevő köteles biztosítani saját képzésére.

8. Szerződés megszűnése

8.1 Az egyedi szerződés megszűnik

a) valamelyik fél általi felmondással,

b) a képző jogutód nélküli megszűnése esetén,

c) a résztvevő halála esetén,

e) az egyedi  szerződésben megjelölt képzés, képző általi végleges megszüntetése esetén, melyről a képző a megszűnés időpontját megelőző legalább 60 nappal korábban értesíti résztvevőt,

f) a képző, képzési jogosultságának megszűnésével,

g) a felek közös megegyezésével.

h) a képzés célját  elérte

Felek, az egyedi szerződést írásban, legalább 30 naptári napos felmondási határidővel, indoklás nélkül bármikor jogosultak  felmondani. (rendes felmondás) A felmondási idő képző vonatkozásában azon időponttól kezdődik, amikor a felmondás azonosításához szükséges adatokat tartalmazó irat a képző ügyfélszolgálatához megérkezik.

A képző az egyedi szerződést 8 napos felmondási idővel mondhatja fel, amennyiben a résztvevő az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítés kézbesítésétől vagy kézbesítettnek minősülési időpontjától számított 8 napon belül sem egyenlítette ki. Amennyiben résztvevő az ÁSZF egyéb rendelkezéseit megszegi, úgy képző jogosult az egyedi szerződés azonnali hatályú felmondására.

9. Felügyeleti szerv neve és címe

9.1 Budapesten a felügyeletet ellátó szerv:
Nemzeti Közlekedési Hatóság
1119 Budapest, Petzvál József u. 39.
Tel: 3713-030

10. Az általános szerződési feltételek elérhetősége

10.1. A képző a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeket és annak kivonatát az ügyfélszolgálatán,  mindenki számára megtekinthetően közzéteszi és arról, vagy annak  résztvevő által megjelölt egyes részeiről kérésre másolatot készít  díj ellenében.

10.2. A Szolgáltató a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeket és annak kivonatát az internetes honlapján mindenki számára megtekinthetően közzéteszi.

11. Alkalmazandó jogszabályok

11.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a 70/2005 (IV.24) Korm. ; a  24/2005 (IV.21) GKM, rendelet és a Ptk. szabályai az irányadók.

11.2 Jelen ÁSZF a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 2. mellékletében meghatározott tájékoztatónak, illetőleg a 2001.évi CI törvényben meghatározott képzési programnak is minősül.

1.számú melléklet:

MENTESÍTÉSEK

Az alább felsorolt képesítéssel rendelkező tanulókat – az „A korl.”, „A” és „B” kategória, továbbá az „A1” alkategória kivételével – a tanfolyam adott tantárgyának foglalkozásain a részvétel alól az iskolavezető mentesíti. A vizsgakötelezettség alóli mentesítés kezdeményezése, a felmentés alapjául szolgáló – az iskolavezető által hitelesített – okirat fénymásolatának a jelentkezési laphoz való csatolásával történik. Ugyanígy kell eljárni az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító okirat és a korábban szerzett vezetői engedély (járművezetői engedély, járművezetői igazolvány) esetében is.
A vizsgakötelezettség alóli mentesítést a regionális igazgatóság a jelentkezési lapra tett bejegyzéssel engedélyezi.

Az egyes kategóriák és egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alól adható felmentések :

Mentesítések a „szerkezeti és üzemeltetési ismeretek” és a „biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” tan- és vizsgatárgyakból

Bármely egyetemen, főiskolán szerzett
gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöki vagy üzemmérnöki oklevél;
gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöktanári oklevél;
gépész-, autógépész-, közlekedés üzemmérnöki műszaki tanári oklevél;
szakirányú műszaki oktatói oklevél.
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai     Karon és a jogelőd Katonai Főiskolán szerzett
harcjármű üzembentartó szakos oklevél;
katonai gépjármű üzemeltető szakos oklevél;
gépjármű technikus tiszti képesítés;
harcjármű üzemeltetői üzemmérnök.
„Műszaki ismeretek” szakos szakoktatói oklevél (vagy ezzel egyenértékű képesítés).
Technikusi oklevél (szakközépiskolai érettségi)
közúti járműgépész;
közlekedésgépész;
gépjármű-technikai;
gépjárműüzemi;
mezőgazdasági gépész;
mezőgazdasági gépjavító;
építőgépész;
gépjárművezető és karbantartó.
Szakképesítés – szakmunkás bizonyítvány
autószerelő;
anyagmozgatógép-szerelő;
építőgép-szerelő;
mezőgazdasági gépszerelő;
gépjárművezető és karbantartó;
mezőgazdasági gépész;
fakitermelési gépkezelő;
állattartó telepi gépész;
kertészeti gépész;
növénytermesztő gépész;
erdőgazdasági gépész;
mezőgazdasági gépszerelő és gépüzemeltető;
mezőgazdasági gépjavító és karbantartó.
A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében szerzett gépjárműkezelői bizonyítvány.

A felsorolt szakképesítéseket adó oktatási intézmények hallgatói részére iskolai tantervbe építetten szervezett közúti járművezetői tanfolyam esetén a felmentés megadható, a vizsgaigazolás azonban csak az érettségi bizonyítvány (technikusi oklevél, szakmunkás végzettséget, illetve szakképesítést igazoló bizonyítvány) bemutatása esetén állítható ki.
Ha a felmentést szervezetten megkérte az iskola, de a vizsgázó a felmentéshez szükséges iskolai végzettségét igazoló okiratot (még) nem tudja bemutatni, a felmentett tárgyakból a vizsgázó kérheti a vizsga letételét. Valamennyi vizsga sikeres letétele esetén – az egyéb feltételek teljesülése mellett – a vizsgaigazolást a vizsgázó részére ki kell adni.
A mentesítési kérelmek elbírálásakor a szakma megnevezését és a szakképesítés szakmai tartalmát kell meghatározónak tekinteni.

A „Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” vizsgatárgy alóli további mentesítések

A „Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” vizsgakötelezettség alól mentesül értelmében, aki meglévő „Lassú jármű” vezetői igazolványa alapján mezőgazdasági vontató vezetésére „T” kategóriás vizsgát kíván tenni.

Mentesítések a „Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” tan- és vizsgatárgyból

Munkavédelmi szakképzés keretében szerzett szakképesítés
munkavédelmi szakmérnöki oklevél;
munkavédelmi üzemmérnöki oklevél;
felsőfokú munkavédelmi szakképesítő egyetemi tagozaton szerzett oklevél;
munkavédelmi technikusi oklevél;
középfokú munkavédelmi szakképesítő oklevél.
A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében 1993. január 1-je után tett sikeres vizsga a „Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” vizsgatárgyból.

Egyéb mentesítések

Tanfolyammentes vizsga letételét kérheti

aki a Magyar Honvédségnél (Magyar Néphadseregnél) az 1/1984. (Közl. Ért. 1.) KM-HM együttes utasítás vagy a fegyveres erők részére történő közúti járművezető képzésről, vizsgáztatásról és az ehhez kapcsolódó vezetői engedély kiadásáról szóló 22/1992. (XI. 25.) KHVM-HM-BM együttes rendeletben meghatározott – csak katonai járművek vezetésére jogosító – „C” vagy „E” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik. A tanfolyammentes vizsga letételére csak abból a kategóriából jogosult a vizsgázó, amelyből érvényes katonai vezetői engedélye van. Az 1993. január 1-je után kiadott „E” kategóriás katonai vezetői engedély a kiállításától számított 3 évig jogosít a tanfolyammentes vizsga letételére.
A mentesítést a regionális igazgatóság a jelentkezési lapra tett bejegyzéssel és a katonai vezetői engedély általa hitelesített fénymásolatának csatolásával engedélyezi.164

Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító Igazolás bemutatása alóli mentesítések

A vizsgaigazolás kiadásához az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – a Magyar Vöröskereszt által kiállított – igazolás (a továbbiakban: Vöröskeresztes igazolás) megszerzésének kötelezettsége alól mentesülnek a külön jogszabály alapján:165
az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi,
az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi,
védőnői,
dietetikusi,
mentőtiszti,
gyógytornász,
egészségügyi szakoktatói,
diplomás ápolói
oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, valamint
a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, és
az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek,
továbbá minden olyan vizsgázó, aki 1969. július 1-je és 1983. december 31-e között „D” kategóriára vezetői engedélyt, vagy „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt szerzett;
1984. január 1-je után:
bármely járműkategóriára vezetői engedélyt,
„trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt,
„Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú jármű” kategóriában közúti járművezetői jogosultságot szerzett.
További mentesítés a Vöröskeresztes igazolás megszerzése alól nem adható.