Adatkezelési Tájékoztató
Utolsó módosítás: 2018.05.15.
Általános rendelkezések és elérhetőségek
A jelen adatkezelési tájékoztató azon személyes adatokra vonatkozik, amelyeket rólad a HORUS KFt – Atilos Autósiskola gyűjt és kezel.
A HORUS Kft. címe: 1088 Budapest, Rákóczi út 9.
A HORUS Kft.-t nyilvántartja: a Fővárosi Cégbírósága a Cg. 01-09-870394/19 cégjegyzékszámon
A HORUS Kft. adószáma: 13732936-1-42
Ha bármilyen kérdésed vagy észrevételed van ezzel a Tájékoztatóval kapcsolatban, kérjük lépj kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal az info@atilos.hu címen, vagy a 06-1-338-3193-as telefonszámon.

A Tájékoztató frissítése és elérhetősége
A HORUS Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni a www.atilos.hu vagy weboldalt abból a célból, hogy figyelemmel kísérhessed a változásokat. Kérésedre a módosításokról e-mailben értesítést küldünk.
Kérésedre megküldjük a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát.

A Tájékoztató megismerése és elfogadása
Az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával kijelented, hogy a jelen Tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerted és kifejezetten elfogadtad.

A kezelt adatok köre és adatkezelési célok
Internetes oldalainkon, illetve a beiratkozás és ügykezelés során veled kapcsolatos adatokat kérhetünk, valamint a velünk való kommunikációd során önkéntesen is rendelkezésünkre bocsáthatsz (például közösségi oldalakon), nyilvánosságra hozhatsz bizonyos adatokat. Az általunk gyűjtött információk egy része az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 2. pontja szerint „személyes adat”.
A kezelt adatok köre, az adatkezelési célok, valamint az adatkezelés időtartama és az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak köre az alábbiakban kerül bemutatásra:

Az adatkezelés megnevezése és célja:
Információ kérése az iskolánk szolgáltatásaival kapcsolatban
Az adatkezelés jogalapja:
Infotv. 5. § (1) a) – az érintett hozzájárulása a szolgáltatási információk megkérésekor.
A kezelt adatok köre:
név, email cím, telefonszám
Az adatkezelés időtartama:
Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § alapján 5 év múlva töröljük.
Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz?
Iskolavezető
Irodavezető
Koordinátor

Az adatkezelés megnevezése és célja:
Beiratkozás
Az adatkezelés jogalapja:
Infotv. 5. § (1) a) – az érintett hozzájárulása a beiratkozási adatok megadásakor és a képzési szerződés aláírásakor.
A kezelt adatok köre:
teljes név, születési név, születési dátum, anyja neve, e-mail cím, lakcím, telefonszám, személyi igazolvány szám, tb. kártya szám, orvosi alkalmassági érvényessége, bankszámlaszám
Az adatkezelés időtartama:
Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, a képzési jogszabályokban leírtaknak megfelelően, ennek hiányában az adatokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § alapján 5 év múlva töröljük. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján a számlázáshoz szükséges adatokat az érintett hozzájárulásától függetlenül csak az első befizetéstől számított 8 év múlva töröljük.
Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz?
Iskolavezető
Irodavezető
Koordinátor
Kormányhivatal, mint vizsgáztatási hatóság
E-educatio Kft., mint az e-learninges tananyag szolgáltatója
Audit-könyv Kft., mint a könyvelőcég
A gyakorlati felkészítést végző szakoktatók
Adatfeldolgozásra jogosult személyek:
A HORUS Kft. irodájában munkaviszonyban tevékenykedő személyek:
Sebestyén Ágnes, Sárainé Brauner Katalin
valamint az iskolavezető: dr.Schuszterné Vörös Andrea

A fent megnevezett adatfeldolgozók a beiratkozásnál megadott valamennyi adathoz hozzáférnek.

Reklámlevelek küldése
Reklámlevelekről bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhatsz az info@atilos.hu címen. Ha reklámüzentet kapsz tőlünk e-mailben, akkor emlékeztetni fogunk, hogy bármikor lehetőséged van korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozni.

Adatbiztonsági intézkedések
Információid biztonságát a következő eszközökkel védjük:
a felhasználó által megadott jelszavak titkosításával;
titkosított SSL csatornán való kommunikációval; és
az információkhoz való hozzáférés korlátozásával (például csak azon szakoktatók férhetnek hozzá az adataidhoz, akik a te tanításodat végzik).
Kérjük, segíts nekünk az információk megóvásában azzal, hogy nem használsz nyilvánvaló bejelentkezési nevet, illetve jelszót, valamint a jelszavad rendszeresen megváltoztatod, kérjük továbbá, hogy jelszavadat ne tedd hozzáférhetővé más személy számára.

Adatkezelésért felelős személy
dr.Schuszterné Vörös Andrea, a HORUS Kft. ügyvezető igazgatója. Elérhetőség: 06-20-330-9119

Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei
Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőnél: (a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, (b) személyes adatainak helyesbítését, valamint (c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
Az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetekben az érintett személy tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen az Infotv. 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák.